Z uwagi na pojawiające się sygnały ze strony Rodziców na temat pomijania jednego
z Rodziców w kwestii wspólnego decydowania, w zakresie istotnych spraw dziecka; wyjaśniam:

We wszystkich przypadkach dotyczących istotnych spraw dziecka decydują Rodzice wspólnie, jeżeli korzystają z władzy rodzicielskiej.

Zgodnie z art. 97 ustawy z 25 lutego 1964 roku Kodeksu rodzinnego i opiekuńczy (t.j. Dz.U.2017.682), „§ 1. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania.

§2. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy”.

Wprawdzie Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie określa, jakie sprawy są istotne, jednakże orzecznictwo i doktryna zgodnie przyjmują, że należą do nich sprawy dotyczące miejsca pobytu dziecka, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, leczenia, sposobu spędzania wakacji.

Reasumując wyjaśniam, iż we wszystkich przypadkach dotyczących przyjęcia
i przeniesienia dziecka decydują Rodzice wspólnie, natomiast jedynym wyjątkiem jest przyjęcie dziecka w postepowaniu rekrutacyjnym, z urzędu, które może być na wniosek Rodzica;

cytuję: art. 130 ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 i 949)
ust. 2. „O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa
w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu ust. 5. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu”.

WICEKURATOR  OŚWIATY
STANISŁAW  FUNDAKOWSKI

Źródło: http://www.ko.rzeszow.pl

Wspólne decydowanie rodziców w zakresie istotnych spraw dziecka
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu