Szczegółowa oferta poradni dla przedszkoli i szkół na rok 2018/19 pobierz …


Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży uczącej się, rodzin oraz instytucji oświatowych i opiekuńczych z terenu miasta Dębica i powiatu. W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, którzy posiadają dodatkowe kwalifikacje z zakresu:

 • psychoterapii
 • doradztwa zawodowego
 • terapii pedagogicznej
 • oligofrenopedagogiki
 • tyflopedagogiki
 • surdopedagogiki
 • neurologopedii
 • wczesnego wspomagania rozwoju
 • terapii autyzmu

Prowadzimy różnego rodzaju badania diagnostyczne, zajęcia terapeutyczne oraz działalność profilaktyczną, psychoedukacyjną, doradczą i orzeczniczą.

Poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi w udzielaniu i organizowaniu pomocy psychologiczno -pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom. Podejmuje działania w zakresie mediacji i interwencji kryzysowej w odpowiedzi na zgłaszane problemy.

Diagnoza

Z zakresu diagnozy proponujemy badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz związane z wyborem kierunku szkoły i zawodu. Diagnozujemy:

 •  poziom zdolności intelektualnych
 •  szczególne uzdolnienia dzieci i młodzieży
 • predyspozycje zawodowe
 • ogólne trudności dydaktyczne
 • dysleksję rozwojową
 • dyskalkulię
 • zaburzenia osobowości i emocji
 • zaburzenia zachowania
 • zaburzenia mowy

Prowadzimy przesiewowe badania:

 • dzieci przedszkolnych pod kątem ryzyka dysleksji rozwojowej
 • badania słuchu dzieci i młodzieży
 • badania mowy

Profilaktyka

Z zakresu profilaktyki proponujemy zajęcia psychoedukacyjne z uczniami w każdym wieku szkolnym:

 • dla uczniów szkół podstawowych, kl. I- III
 • dla uczniów szkół podstawowych, kl. IV-VIII
 • dla uczniów gimnazjów
 • dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych
 • w okresie wakacyjnym zapraszamy młodzież ponadgimnazjalną na grupowe zajęcia „Wakacje szansą na rozwój”
 • oferujemy zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży na terenie szkół
 • organizujemy zajęcia warsztatowe Treningu Zastępowania Agresji prowadzone w małych grupach dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych
 • proponujemy dla dzieci przedszkolnych i z klas I– III szkoły podstawowej zajęcia profilaktyczno – wychowawcze „Unikanie zagrożeń” dotyczące bezpieczeństwa dzieci i kształcące u nich umiejętność prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożeń
 • realizujemy zajęcia interwencyjne i integracyjne dotyczące poprawy relacji według programu „Budujemy most porozumienia między wychowawcą, a zespołem klasowym”
 • rodzicom proponujemy na terenie naszej placówki grupy wsparcia, m.in.: dla rodziców dzieci z zespołem Downa, dla rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera
 • prowadzimy „Warsztaty dla Dobrych Rodziców” adresowane do rodziców dzieci z ADHD i zachowaniami trudnymi
 • prowadzimy Trening Umiejętności Społecznych

Doradztwo

Prowadzimy:

 • doradztwo psychologiczno – pedagogiczne dla nauczycieli, rodziców dotyczące wieku poniemowlęcego i przedszkolnego
 • doradztwo dla rodziców dzieci z opóźnieniami i zaburzeniami w rozwoju
 • wczesną profilaktykę logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną obejmującą dzieci od 0-6 roku życia
 • doradztwo dla nauczycieli prowadzących klasy integracyjne
 • cykliczne spotkania z pedagogami szkolnymi w ramach sieci współpracy i samokształcenia
 • cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi w ramach sieci współpracy i samokształcenia
 • spotkania szkoleniowe i warsztatowe z radami pedagogicznymi
 • zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, pomoc młodzieży w planowaniem kariery zawodowej
 • doradztwo dla nauczycieli dotyczące rozwijania i stymulowania zdolności twórczych u uczniów i pracy z uczniem zdolnym
 • pogadanki i prelekcje dla rodziców na zaproszenie zainteresowanych placówek
 • zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców dotyczące problemów zgłaszanych przez przedszkola i szkoły

Poradnia realizuje różnorodne tematy zgodnie z potrzebami klientów. Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać drogą mailową lub w formie pisemnej.

Terapia

Zachęcamy do skorzystania z różnych form terapii. Polecamy:

 • doraźną pomoc psychoterapeutyczną dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom w indywidualnie zgłoszonych przypadkach
 • terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin
 • zajęcia indywidualne z zakresu terapii pedagogicznej
 • terapię logopedyczną
 • trening biofeedback – usprawniający pamięć, zdolność koncentracji uwagi
 • zajęcia grupowe dla małych dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami rozwojowymi według programu „Otwieramy niebieskie drzwi”

Orzecznictwo

Zespoły Orzekające wydają:

 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu