Szczegółowa oferta 2023/2024 pobierz…

Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży uczącej się, ich rodziców oraz instytucji oświatowych z terenu powiatu dębickiego.

Realizujemy następujące zadania:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania realizujemy w formie:

 • badań diagnostycznych (psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych, predyspozycji zawodowych),
 • porad i konsultacji,
 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodziny,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno – szkoleniowej,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
 • wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

Wydajemy opinie w sprawie:

 • możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • spełniania przez dziecko obowiązku poza przedszkolem  lub obowiązku nauki poza szkołą,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidulanych potrzeb rozwojowych  i  edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia,
 • specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • przyjęcia ucznia szkoły podstawowej do oddziału przysposabiającego do pracy,
 • pierwszeństwa w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej ucznia z problemami zdrowotnymi  ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przygotowania zawodowego w formie  nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce oświatowej,
 • inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka.

W poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na:
a) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
– niesłyszące i słabosłyszące,
– niewidome i słabowidzące,
– niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi (co najmniej dwie w/w niepełnosprawności),
b) niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
2. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opis wybranych działań realizowanych na terenie poradni:

 • Trening Pewności Siebie

Trening Pewności Siebie – to program wsparcia dla osób, które doświadczyły przemocy rówieśniczej. Zajęcia mają charakter warsztatowy i są adresowane do dzieci i młodzieży:

 • uczą pewności siebie w kontaktach rówieśniczych,
 • pomagają bronić się przed agresją ze strony kolegów,
 • dają poczucie siły i wiary we własne możliwości.

Program adresowany jest również do rodziców:

 • uczy prostych sposobów pomocy dziecku w sytuacji bycia prześladowanym,
 • wskazuje sposoby interwencji w sprawie przemocy w szkole,
 • daje możliwość wymiany z innymi rodzicami.

Zajęcia prowadzone są w oparciu o program Stowarzyszenia „Bliżej dziecka”

 •  Warsztaty dla Dobrych Rodziców

To cykl 14 spotkań warsztatowych (raz w tygodniu po 2 godziny) adresowanych do rodziców dzieci z nadpobudliwością psychoruchową – ADHD, ADD i wynikających z nich zachowań problemowych.

Cel terapeutyczny warsztatów jest wieloaspektowy. Warsztaty stanowią efektywną behawioralną metodę terapeutyczną pomocną w pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i są nakierowane na redukcję zachowań problemowych oraz zapobieganiu wtórnym powikłaniom w postaci zaburzeń zachowania oraz zaburzeń opozycyjno –buntowniczych.

Interwencje rodzicielskie i właściwie kierowana pomoc mają pomóc dziecku nadmiernych uniknięciu nadmiernych niepowodzeń, frustracji i krytyki, co może poprawić jego wiarę we własne siły, wzmocnić poczucie własnej wartości a tym samym wpłynąć na poprawę jego funkcjonowania społecznego.

Rodzice zastępują sposób wychowania polegający na wymuszaniu zachowań, uczeniem zachowań prospołecznych. Uczą się skupiać na zachowaniach pożądanych zamiast niepożądanych.

Warsztaty oparte są na autorskim programie opracowanym przez zespół Artura Kołakowskiego, Marty Jerzak i Agnieszki Pisula.

 • Zajęcia socjoterapeutyczne

Zajęcia adresowane do dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych i przejawiających różnorodne trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym. Celem prowadzonych zajęć jest wyposażenie uczniów w niezbędne kompetencje psychologiczne potrzebne do prawidłowego rozwoju, budowania relacji oraz korekty niewłaściwych zachowań. W trakcie spotkań z wykorzystaniem metod treningu psychologicznego i pracy warsztatowej w bezpiecznych warunkach tworzonych praz parę terapeutów oraz normy wypracowane przez całą grupę uczniowie rozwijają różnorodne umiejętności indywidualne oraz grupowe:

 • rozwijają umiejętności współdziałania w grupie,
 • rozwijają wrażliwość na potrzeby innych oraz sprzyjają budowaniu zaufania i otwartości,
 • przełamują bariery w relacjach i komunikowaniu się z innymi,
 • są okazją do rozwoju osobistego; poznawania siebie, własnych możliwości i ograniczeń, rozwijania ekspresji swoich uczuć i potrzeb, autoprezentacji, poszukiwania nowych sposobów zachowań, budowania poczucia własnej wartości, kształtowania wyobraźni i kreatywności,
 • uczą zachowań asertywnych, akceptacji dla innych,
 • promują zasady zdrowego trybu życia oraz wskazują sposoby radzenia sobie ze stresem,
 • dostarczają pomocne techniki w mierzeniu się z sytuacjami kryzysowymi i rozwiązywaniu problemów interpersonalnych oraz wyzwalają zmiany w obszarze niewłaściwych i patologicznych wzorców zachowań.
 • Sieć współpracy i samokształcenia

Jest to forma wsparcia adresowana do nauczycieli i specjalistów realizujących w przedszkolu i szkole zadania z określonego w sieci obszaru. Celem sieci jest współpraca i doskonalenie swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

 • Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna ma na celu usprawnianie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Celem terapii logopedycznej, w zależności od potrzeb, jest:

 • usprawnianie motoryki narządów mowy,
 • korygowanie wad wymowy,
 • poprawianie jakości funkcji językowej, oddechowej i fonacyjnej,
 • rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego,
 • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
 • Terapia psychologiczna, w tym psychoterapia

Psychoterapia to forma pomocy bezpośredniej, skierowana dla dzieci, młodzieży, rodziców oraz całych rodzin. Jej celem jest poprawa funkcjonowania w życiu danej osoby lub grupy osób, poprawa relacji międzyludzkich, rodzinnych przede wszystkim poprzez regularny kontakt z terapeutą, który stosuje różnorodne techniki psychoterapeutyczne nakierowane na rozwiązanie trudnej sytuacji oraz własną pracę klientów. Psychoterapią obejmujemy osoby dotknięte różnorodnymi problemami m.in. z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi, obsesyjno – kompulsyjnymi, zaburzeniami osobowości, trudnościami w funkcjonowaniu społecznym oraz pracą z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową, z autyzmem, mutyzmem oraz inne.

Oferujemy pomoc psychoterapeutyczną w nurcie terapii systemowej rodzin, terapii Gestalt, terapii poznawczo – behawioralnej oraz terapii psychodynamicznej. Swoją pracę poddajemy systematycznej superwizji zewnętrznej, co jest gwarantem wysokiej jakości oferowanych usług.

 • Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych jest formą zajęć grupowych. Głównymi celami programu jest poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych, zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych, zmiana doświadczeń i przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych oraz zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny.

Podczas Treningu Umiejętności Społecznych ćwiczymy m. in.: umiejętności zawierania znajomości, słuchania, zadawania pytań, odmawiania, inicjowania rozmowy i jej podtrzymania, reagowania na krytykę oraz radzenia sobie z uczuciami.

Uczestnicy Treningu Umiejętności Społecznych nabywają umiejętności radzenia sobie ze swoimi problemami (np. z przeżywaniem niepowodzenia), potrafią reagować na zaczepki innych, rozwiązywać konflikty z rówieśnikami, czekać na swoją kolej oraz ponosić konsekwencje swoich działań.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu