Szczegółowa oferta 2019/2020 pobierz…

Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży uczącej się, ich rodziców oraz instytucji oświatowych z terenu powiatu dębickiego.

Realizujemy następujące zadania:

 • diagnozowanie dzieci i młodzieży,
 • udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
 • realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
 • organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Zadania realizujemy w formie:

 • badań diagnostycznych (psychologicznych, logopedycznych, pedagogicznych, predyspozycji zawodowych),
 • porad i konsultacji,
 • indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży,
 • terapii rodziny,
 • warsztatów,
 • grup wsparcia,
 • wykładów i prelekcji,
 • prowadzenia mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalności informacyjno – szkoleniowej,
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych,
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów,
 • wspomagania przedszkoli, szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki.

Wydajemy opinie w sprawie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 • odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego,
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na zaburzenia i odchylenia rozwojowe,
 • dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się,
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej,
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu,
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce,
 • inne opinie o przebadanych,
 • informacje o wynikach diagnozy.

W poradni działa zespół orzekający, który wydaje:

1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na:
a) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
– niesłyszące i słabosłyszące,
– niewidome i słabowidzące,
– niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi (co najmniej dwie w/w niepełnosprawności),
b) niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
2. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego,
4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu