Procedura działania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy.

Szczegółowe zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego

na terenie poradni od 5 kwietnia 2022r.

 

I. Wytyczne dotyczące organizacji pracy w poradni

 1. W poradni przyjmowane są tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 2. Rodzic, opiekun, pełnoletni uczeń przy ustalaniu terminu wizyty w poradni są informowani, że do poradni nie mogą przychodzić osoby z objawami infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Zaleca się, aby klienci w pierwszej kolejności po przyjściu do poradni myli ręce wodą z mydłem.
 4. Zaleca się, aby rodzice/opiekunowie wchodzili na teren poradni, zachowując zasadę jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 5. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w poradni osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk.
 6. Poradnia posiada termometr bezdotykowy, który jest dezynfekowany po każdym użyciu.
 7. Jeżeli pracownik poradni zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję bądź chorobę zakaźną, należy odizolować dziecko w wyznaczonym miejscu (tj. pomieszczeniu socjalnym) i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania dziecka z poradni.
 8. Obowiązują ogólne zasady higieny:
  – częste mycie rąk (po przyjściu do poradni należy bezzwłocznie umyć ręce),
  – ochrona podczas kichania i kaszlu,
  – unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 9. Każdy pracownik osobiście dezynfekuje swoje miejsce pracy.
 10. Każde pomieszczenie w placówce jest wyposażone w środki do dezynfekcji.
 11. Po każdej wizycie wszystkie dotykane powierzchnie są dezynfekowane, a gabinet jest wietrzony. Rekomendowane jest wietrzenie pomieszczeń co najmniej raz na godzinę.
 12. Przyjmowane dzieci są zobowiązane do posiadania i korzystania w trakcie pobytu w poradni z własnych przyborów do pisania (długopis, ołówek, kredki), o czym informuje się opiekunów podczas umawiania na wizytę.
 13. Narzędzia używane przez dziecko w procesie diagnostyczno-terapeutycznym podlegają każdorazowo dezynfekcji.
 14. W miarę potrzeby poradnia zapewnia wszystkim pracownikom środki do dezynfekcji.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do poradni (w tym rodzice i opiekunowie), powinny zachowywać higienę rąk.
 2. Zaleca się regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci przed rozpoczęciem wizyty. Dozowniki z mydłem są regularnie napełniane.
 3. Codziennie monitorowane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości gabinetów, korytarza, łazienek, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, słuchawki telefonu, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w pokojach, klawiatur, włączników.
 4. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów tak, aby klienci nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 5. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 6. Gabinety należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

III. Postępowanie w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub podejrzenia choroby zakaźnej u pracowników

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinstruowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w poradni szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w poradni mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
 3. Pomieszczenie socjalne zostało wyznaczone jako miejsce, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów choroby zakaźnej dyrektor poradni odsuwa go od wykonywanych czynności. Jeżeli jest taka konieczność wzywa pomoc medyczną.
 5. Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania zgodnie z procedurami zakładowymi, a także umycie/zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 6. Zaleca się bieżące śledzenie obowiązujących przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
ZASADY DOTYCZĄCE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO NA TERENIE PORADNI OD 5 KWIETNIA 2022R.
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu