ORGANIZACJA PRACY PORADNI – AKTUALIZACJA 09.11.2020r.

Informujemy, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy funkcjonuje bez zmian, tzn. stacjonarnie z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Nadal prowadzone są badania diagnostyczne i działalność terapeutyczna. Na Państwa wniosek istnieje również możliwość realizowania niektórych zadań poradni z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Dodatkowo w celu ułatwienia kontaktu z pracownikami poradni wprowadziliśmy dyżury telefoniczne dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli, uczniów i ich rodziców.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 16.00; kontakt telefoniczny: 14 670 24 60 oraz kontakt e – mail: sekretariat@poradniadebica.pl

Pracownicy poradni pełnią dyżury pod numerem telefonu – 14 670 24 60

Dzień tygodnia Konsultacje i pomoc psychologiczna Konsultacje z innymi specjalistami
Godzina Pracownik Godzina Pracownik
Poniedziałek 8.00 – 12.00 Roksana Kamińska 8.00 – 12.00 Lidia Wolicka – pedagog, terapeuta pedagogiczny
13.00 – 17.00 Aleksandra Podgórska
Wtorek 12.00 – 16.00 Paula Ratusińska – Gromny 8.00 – 12.00 Małgorzata Lipińska – pedagog, tyflopedagog, oligofrenopedagog
Środa 8.00 – 12.00 Aneta Wąsowska – Sobków 8.00 – 12.00 Małgorzata Olech – neurologopeda, surdopedagog
12.00 – 16.00 Agnieszka Drobot
Czwartek 8.00 – 12.00 Joanna Gutkowska 8.00 – 12.00 Barbara Pocheć – pedagog, doradca zawodowy, oligofrenopedagog
12.00 – 16.00 Anna Świerk
Piątek 8.00 – 12.00 Marta Gorczyca – Madras 8.00 – 12.00 Agata Migoń – logopeda
12.00 – 16.00 Marta Szewczyk – Bachta

Zapraszamy Państwa do kontaktu mailowego:

Imię i nazwisko pracownika Adres e – mail
Agnieszka Drobot adrobot@poradniadebica.pl
Krzysztof Borowiec kborowiec@poradniadebica.pl
Małgorzata Gargas dyrektor@poradniadebica.pl
Marta Gorczyca – Madras mmadras@poradniadebica.pl
Joanna Gutkowska jgutkowska@poradniadebica.pl
Roksana Kamińska rkaminska@poradniadebica.pl
Małgorzata Lipińska mlipinska@poradniadebica.pl
Agata Migoń amigon@poradniadebica.pl
Małgorzata Olech molech@poradniadebica.pl
Barbara Pocheć bpochec@poradniadebica.pl
Paula Ratusińska – Gromny pgromny@poradniadebica.pl
Aleksandra Podgórska apodgorska@poradniadebica.pl
Marta Szewczyk – Bachta mszewczyk@poradniadebica.pl
Anna Świerk aswierk@poradniadebica.pl
Aneta Wąsowska – Sobków awasowska@poradniadebica.pl
Lidia Wolicka lwolicka@poradniadebica.pl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY PORADNI – AKTUALIZACJA 22.06.2020r.

Poradnia stopniowo rozszerza działalność stacjonarną. Wg zaleceń MEN w pierwszej kolejności nadal będziemy realizować zadania związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W innych sprawach prosimy o kontakt telefoniczny, aby wypracować wspólnie formę działania w konkretnych przypadkach.
W budynku poradni będziemy realizować  stacjonarnie niektóre formy terapeutyczne – terapię logopedyczną i terapię psychologiczną.

Zapewniamy również wsparcie psychologiczne – prosimy o kontakt telefoniczny 14 6702460 w godzinach pracy sekretariatu.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Klientów i pracowników poradni. Stosujemy się do wytycznych sanitarnych GIS dedykowanych poradniom psychologiczno – pedagogicznym.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 16.00, tel. 14 670 24 60.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WIZYTY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W DĘBICY W ZWIĄZKU Z COVID – 19

 1. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym.
 2. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – 19. Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki jest równoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 3. Przed przyjazdem dziecka do poradni pracownik przeprowadza z rodzicem telefoniczną ankietę – „Wywiad epidemiologiczny dla klientów przyjmowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy”. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, dziecko nie może być przyjęte w poradni, pozostaje w domu.
 4. W dniu wizyty wypełniana jest w poradni „Ankieta aktualizacyjna do wywiadu epidemiologicznego dla klientów przyjmowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy”.
 5. Dziecko powinno zgłosić się na wizytę z jednym rodzicem, który nie wykazuje objawów infekcji.
 6. Dla klientów poradni udostępnione jest wejście boczne (z podjazdem dla osób niepełnosprawnych). Drzwi są zamknięte. Pracownik poradni wychodzi po każdą umówioną osobę.
 7. Klienci przychodząc do poradni poddani są mierzeniu temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego.
 8. Klienci przychodzą do poradni w ustalonym terminie i na wyznaczoną godzinę. W przypadku wcześniejszego przyjścia oczekują na zewnątrz budynku.
 9. Po wejściu do poradni pracownik rejestruje dane rodzica i dziecka w „Wykazie osób przebywających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy”.
 10. Dziecko umówione na badanie oraz jego rodzic przychodząc do poradni mają założoną maseczkę ochronną na twarz oraz rękawiczki.
  Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku życia, osób, które nie mogą zakrywać ust  lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 11. Dziecko umówione na diagnozę posiada własne przybory do pisania (dwa długopisy i ołówek, ew. kredki), chusteczki higieniczne i wodę do picia.
 12. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia i/lub zdezynfekowania rąk.
 13. Pracownik poradni wskazuje rodzicowi miejsce na korytarzu, w którym powinien przebywać w czasie prowadzonych czynności z dzieckiem.
 14. Wizyty w poradni rozplanowane są zgodnie z zasadą bezpiecznego odstępu czasowego i przy zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni dla każdego klienta.
 15. Dziecko pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 16. Pracownicy poradni pracując w gabinecie w bezpośrednim kontakcie z klientem mają założone rękawice oraz przyłbice ochronne lub/i maseczki – należy o  tym uprzedzić dziecko.
 17. Wywiad z rodzicem oraz diagnoza podsumowująca prowadzone są bez bezpośredniego kontaktu z rodzicem klienta – przy użyciu telefonu lub innych dostępnych komunikatorów.
 18. Dokumenty tj. orzeczenia, opinie, zaświadczenia wydawane są wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu odbioru i godziny z sekretariatem poradni.
 19. Dokumenty, które składają w poradni rodzice wkładane są do wydzielonego w tym celu pojemnika i są analizowane po upływie 48 godzin.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZMIANA W ORGANIZACJI PRACY PORADNI – AKTUALIZACJA 04.05.2020r.

Poradnia stopniowo wznawia działalność stacjonarną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 i po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym. Wg zaleceń MEN w pierwszej kolejności będziemy realizować zadania związane z wydawaniem opinii i orzeczeń niezbędnych do organizacji kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zapraszamy do kontaktu rodziców dzieci i uczniów, którzy ubiegają się o:

 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju,
 • orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • opinie w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.

Natomiast czynności, które nie muszą być realizowane w budynku poradni, zgodnie z pismem MEN, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo Klientów i pracowników poradni. Na ten moment nie ma wytycznych sanitarnych dedykowanych poradniom psychologiczno – pedagogicznym. Zwróciliśmy się w tej sprawie do Sanepidu, a jednocześnie przygotowujemy własne procedury, które są niezbędne, aby minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

O wszelkich zmianach i ustaleniach będziemy informować Państwa na bieżąco.

Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 14 670 24 60.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odwołujemy wszystkie wyznaczone terminy badań diagnostycznych i spotkań terapeutycznych. Od 25.03.2020r. uruchamiamy pracę zdalną.

Od poniedziałku do piątku zapraszamy do kontaktu poprzez następujące formy:

Pracownicy sekretariatu– kontakt telefoniczny w godzinach 8.00 – 12.00, tel. 14 670 24 60 oraz kontakt e-mail: sekretariat@poradniadebica.pl w godzinach 8.00 – 16.00.

URUCHAMIAMY WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ICH RODZICÓW:

Dzień tygodnia Godziny Pracownik Numer kontaktowy
poniedziałek 8.00 – 12.00 Anna Kiwak 694 – 086 – 879
wtorek 12.00 – 16.00 Paula Ratusińska – Gromny 798 – 683 – 154
środa 8.00 – 12.00 Aneta Wąsowska – Sobków 605 – 070 – 185
czwartek 12.00 – 16.00 Anna Świerk 501 – 163 – 725
piątek 8.00 – 12.00 Krzysztof Borowiec 661 – 555 – 982

Oraz dyżury e-mail pedagoga i logopedy:

Dyżury pedagoga, tyflopedagoga, oligofrenopedagoga: Małgorzata Lipińska
e-mail: mlipinska@poradniadebica.pl
wtorek 12.00 – 16.00
środa 8.00 – 12.00

Dyżur logopedy: Agata Migoń
e-mail: amigon@poradniadebica.pl
piątek 8.00 – 12.00

W celu ułatwienia kontaktu z pracownikami poradni podajemy kontakt e-mail:

Nazwisko i imię adres e-mail
Borowiec Krzysztof kborowiec@poradniadebica.pl
Gargas Małgorzata dyrektor@poradniadebica.pl
Gutkowska Joanna jgutkowska@poradniadebica.pl
Kamińska Roksana rkaminska@poradniadebica.pl
Kiwak Anna akiwak@poradniadebica.pl
Lipińska Małgorzata mlipinska@poradniadebica.pl
Migoń Agata amigon@poradniadebica.pl
Olech Małgorzata molech@poradniadebica.pl
Pocheć Barbara bpochec@poradniadebica.pl
Podgórska Aleksandra apodgorska@poradniadebica.pl
Ratusińka – Gromny Paula pgromny@poradniadebica.pl
Szewczyk – Bachta Marta mszewczyk@poradniadebica.pl
Świerk Anna aswierk@poradniadebica.pl
Wąsowska – Sobków Aneta awasowska@poradniadebica.pl

Ponadto psycholodzy i logopedzi  skontaktują się ze swoimi Klientami będącymi w trakcie terapii w celu uzgodnienia nowej formy kontaktu.

W pilnych sprawach, dotyczących wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju istnieje możliwość wysłania dokumentów w wersji elektronicznej (skanów) na adres e-mail Poradni, pod warunkiem, że gdy stan epidemii zostanie odwołany, rodzic dostarczy oryginały dokumentów oraz za pośrednictwem skrzynki ePUAP lub poczta tradycyjną po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem. Wszystkie potrzebne druki można pobrać z naszej strony internetowej (zakładka „druki do pobrania”).

W innych sprawach, np. dotyczących wniosku o wydanie opinii o wynikach badań dopuszczalne jest przesłanie na adres e-mailowy Poradni skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego wniosku pod warunkiem, że gdy stan epidemii zostanie odwołany, rodzic dostarczy do Poradni oryginał wniosku (druk wniosku jest dostępny na naszej stronie internetowej w zakładce „druki do pobrania”).

Przypominamy, że budynek Starostwa Powiatowego, w którym mieści się nasza placówka,jest zamknięty dla osób z zewnątrz.

Obecnie nie wyznaczamy nowych terminów spotkań w poradni.

PRACA PORADNI PODCZAS STANU EPIDEMII
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu