Procedura wydawania orzeczeń oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Zespół orzekający wydaje:

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na:
  a) niepełnosprawność dziecka lub ucznia:
  – niesłyszące i słabosłyszące,
  – niewidome i słabowidzące,
  – niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

  – z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  – z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  – z niepełnosprawnościami sprzężonymi (co najmniej dwie w/w niepełnosprawności),
  b) niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 2. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (dotyczy niepełnosprawności intelektualnej w stopniu głębokim),
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania oraz o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
 4. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Procedura kierowania wniosków:

Orzeczenia i opinie wydawane są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia (wzór wniosku do zespołu orzekającego).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych, jeśli nie ma aktualnych badań, należy wcześniej wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie badań w poradni.
 2. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka/ucznia:
  a) do kształcenia specjalnego, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wzór zaświadczenia lekarskiego),
  b) do zajęć rewalidacyjno – wychowawczych (wzór zaświadczenia lekarskiego),
  c) do orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, którego stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, tj.:
  – zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka, wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego określające czas, w którym stan zdrowia ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (nie krótszy niż 30 dni), jak również rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym (ICD) (wzór zaświadczenia lekarskiego),
  – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku dołącza się zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie (wzór zaświadczenia lekarskiego).
 3. Poradnia może zasięgnąć opinii nauczycieli uczących ucznia/dziecka w celu przedstawienia jego sytuacji dydaktycznej i wychowawczej, informuje o tym wnioskodawcę (wzór opinii o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia).
 4. Opiekunowie prawni zobowiązani są do dołączenia do wniosku kserokopii decyzji sądowej potwierdzającej ich prawo do sprawowania opieki na dzieckiem.
 5. Od momentu złożenia wniosku z kompletem dokumentacji zostaje uruchomiona procedura orzecznicza.
 6. O terminie posiedzenia zespołu, przewodniczący zespołu zawiadamia wnioskodawcę.
 7. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia.
 8. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu