Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębicy, Parkowa 28, 39-200 Dębica, e-mail: sekretariat@poradniadebica.pl. zwany dalej Administratorem.
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: inspektor.odo@onet.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a, art. 9 ust. 1 i 2 lit. a Rozporządzenia).
 4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres: nie dłużej, niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 1. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 2. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu