Zakres świadczonych usług

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolną, rodziców i nauczycieli do korzystania z naszych bezpłatnych usług w zakresie:

 • diagnozy
 • terapii
 • doradztwa
 • orzecznictwa

Prowadzimy diagnostyczne badania:

 • psychologiczne
 • pedagogiczne
 • logopedyczne
 • związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu
 • przesiewowe badania mowy i słuchu

Wydajemy opinie w sprawie:

 • wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej
 • odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego
 • gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym
 • zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego
 • objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej
 • dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na zaburzenia i odchylenia rozwojowe
 • dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się
 • udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki
 • przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy
 • pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej
 • zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu
 • braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
 • objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu
 • objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce
 • inne opinie o przebadanych
 • informacje o wynikach diagnozy

W zakresie terapii i profilaktyki proponujemy:

–  terapię pedagogiczną:

 • terapię zaburzeń mowy
 • terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

– terapię biofeedback (aktualnie nie prowadzimy naboru)
– psychoterapię:

 • zaburzeń emocjonalnych w postaci zaburzeń nerwicowych, fobii, depresji, dekompensacji osobowościowej, trudności adaptacyjnych
 • nadużycia seksualnego
 • niedostosowania społecznego i zagrożonych niedostosowaniem
 • moczenia dziennego i nocnego oraz zaburzeń wydalania
 • problemów adolescencyjnych
 • dla dzieci i młodzieży w sytuacji zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny m.in. interwencje w sytuacjach
 • kryzysowych (choroba, rozstanie, żałoba)
 • grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży
 • grupy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży
 • grupy psychoedukacyjne w szkołach

W zakresie doradztwa zawodowego proponujemy:

 • określenie predyspozycji przy wyborze szkoły i zawodu
 • pomoc w wyborze dalszego kształcenia i zawodu
 • zajęcia warsztatowe aktywizujące do wyboru szkoły i zawodu
 • sieć współpracy i kształcenia dla doradców zawodowych

W zakresie orzecznictwa proponujemy:

Zespoły Orzekające działające w poradni wydają orzeczenia:

 • o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży
 • o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
 • o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
 • o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu