Zakres świadczonych usług

 

 

Zapraszamy dzieci i młodzież szkolna, rodziców i nauczycieli do korzystania z naszych bezpłatnych usług w zakresie:

·         diagnozy

·         terapii

·         doradztwa

·         orzecznictwa

Prowadzimy diagnostyczne badania:

·         psychologiczne

·         pedagogiczne

·         logopedyczne

·         przesiewowe badania słuchu „Słyszę” od 3 – go do 19 – go roku życia

Wydajemy opinie w sprawie:

·         wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

·         odroczenia rozpoczęcia spełniana przez dziecko obowiązku szkolnego

·         gotowości szkolnej dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym

·         zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego

·         objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

·         dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na zaburzenia i odchylenia rozwojowe

·         dostosowania wymagań edukacyjnych ze względu na specyficzne trudności w uczeniu się

·         udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

·         przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

·         pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

·         zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

·         braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

·         objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu

·         objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce

·         inne opinie o przebadanych

·         informacje o wynikach diagnozy

 

W zakresie terapii i profilaktyki proponujemy:

- terapię pedagogiczną:

·         terapię zaburzeń mowy

·         terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

- terapię biofeedback

- psychoterapię:

·         zaburzeń emocjonalnych w postaci zaburzeń nerwicowych, fobii, depresji, dekompensacji osobowościowej, trudności adaptacyjnych

·         nadużycia seksualnego,

·         niedostosowania społecznego i zagrożonych niedostosowaniem,

·         moczenia dziennego i nocnego,

·         zaburzeń łaknienia ( anoreksja, bulimia),

·         problemów adolescencyjnych,

·         zaburzeń w funkcjonowaniu rodziny min. interwencje w sytuacjach

·         kryzysowych (choroba, rozstanie, żałoba),

·         grupy socjoterapeutyczne i terapeutyczno – rozwojowe dla dzieci i młodzieży

·         grupy psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży

·         grupy psychoedukacyjne w szkołach

W zakresie doradztwa zawodowego proponujemy:

·         określenie predyspozycji przy wyborze szkoły i zawodu,

·         pomoc w wyborze dalszego kształcenia i zawodu.

W zakresie doradztwa ofiarom przemocy prowadzony jest punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy, gdzie osoby doświadczające krzywdzenia mogą otrzymać wsparcie i pomoc psychologiczną.

 

W zakresie orzecznictwa proponujemy:

 

Zespoły Orzekające działające w poradni wydają orzeczenia:

·         o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży

·         o potrzebie indywidualnego obowiązkowego

rocznego przygotowania przedszkolnego

·         o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

·         o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

·         opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.