Oferta pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Szczegółowa oferta poradni dla przedszkoli i szkół na rok 2017/18

 

 Jesteśmy placówką świadczącą bezpłatne usługi dla dzieci, młodzieży, rodzin oraz instytucji oświatowych i opiekuńczych z terenu miasta Dębica i powiatu. W skład naszego zespołu wchodzą psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.

Prowadzimy różnego rodzaju badania diagnostyczne, zajęcia terapeutyczne oraz działalność profilaktyczną, psychoedukacyjną, doradczą i orzeczniczą.

Poradnia współpracuje z placówkami oświatowymi w udzielaniu
i organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci
i młodzieży. Współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, udziela wsparcia merytorycznego nauczycielom. Podejmuje działania w zakresie mediacji i interwencji kryzysowej w odpowiedzi na zgłaszane problemy.

 

Diagnoza.

 

Z zakresu diagnozy proponujemy badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne. Diagnozujemy:

·       poziom zdolności intelektualnych

·       szczególne uzdolnienia dzieci i młodzieży

·       predyspozycje zawodowe

·       ogólne trudności dydaktyczne

·       dysleksję rozwojową

·       dyskalkulię

·       zaburzenia osobowości i emocji

·       zaburzenia zachowania

·       zaburzenia mowy

Prowadzimy przesiewowe badania

·       dzieci przedszkolnych pod kątem ryzyka dysleksji rozwojowej

·       badania słuchu dzieci i młodzieży od 3 do 19 roku życia

·       badania mowy

Profilaktyka

 

Z zakresu profilaktyki proponujemy zajęcia psychoedukacyjne
z uczniami w każdym wieku szkolnym:

·       dla uczniów szkół podstawowych, kl. I- III

·       dla uczniów szkół podstawowych, kl. IV-VI

·       dla uczniów gimnazjów

·       dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

·       w okresie wakacyjnym zapraszamy młodzież ponadgimnazjalną na grupowe zajęcia „Wakacje szansą na rozwój” 

·       oferujemy zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci
i młodzieży na terenie szkół

·       organizujemy zajęcia warsztatowe Treningu Zastępowania Agresji prowadzone w małych grupach dla dzieci w różnych przedziałach wiekowych

·       proponujemy dla dzieci przedszkolnych i z klas I– III szkoły podstawowej zajęcia profilaktyczno– wychowawcze „Unikanie zagrożeń” dotyczące bezpieczeństwa dzieci
i kształcące u nich umiejętność prawidłowego zachowania się
w sytuacjach zagrożeń

·       realizujemy zajęcia interwencyjne i integracyjne dotyczące poprawy relacji według programu „Budujemy most porozumienia między wychowawcą, a zespołem klasowym”

·       rodzicom proponujemy na terenie naszej placówki grupy wsparcia, m.in.:

-       dla rodziców dzieci z zespołem Downa,

-       dla rodziców dzieci i młodzieży z autyzmem i zespołem Aspergera,

·       prowadzimy „Warsztaty dla Dobrych Rodziców” adresowane do rodziców dzieci z ADHD i zachowaniami trudnymi.

 

Doradztwo

 

Prowadzimy :

·       doradztwo psychologiczno- pedagogiczne dla nauczycieli, rodziców dotyczące wieku poniemowlęcego i przedszkolnego

·       doradztwo dla rodziców dzieci z opóźnieniami
i zaburzeniami w rozwoju

·       wczesną profilaktykę logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną obejmującą dzieci od 0-6 roku życia

·       doradztwo dla nauczycieli prowadzących klasy integracyjne

·       cykliczne spotkania z pedagogami szkolnymi

·       cykliczne spotkania z doradcami zawodowymi

·       spotkania szkoleniowe i warsztatowe z radami pedagogicznymi

·       zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu, pomoc młodzieży
w planowaniu drogi zawodowej

·       doradztwo dla nauczycieli dotyczące rozwijania
i stymulowania zdolności twórczych u uczniów i pracy
z uczniem zdolnym

·       pogadanki i prelekcje dla rodziców na zaproszenie zainteresowanych placówek

·       zajęcia warsztatowe dla nauczycieli i wychowawców dotyczące problemów zgłaszanych przez przedszkola
i szkoły

 

Poradnia realizuje różnorodne tematy zgodnie z potrzebami klientów. Zapotrzebowanie prosimy zgłaszać drogą mailową lub w formie pisemnej.

 

Terapia


Zachęcamy do skorzystania z różnych form terapii. Polecamy:

·       doraźną pomoc psychoterapeutyczną dzieciom, młodzieży, rodzicom, nauczycielom w indywidualnie zgłoszonych przypadkach

·       terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży oraz terapię rodzin

·       zajęcia indywidualne z zakresu terapii pedagogicznej

·       terapię logopedyczną

·       trening biofeedback – usprawniający pamięć, zdolność koncentracji uwagi

·       zajęcia grupowe dla małych dzieci z zespołem Aspergera i zaburzeniami rozwojowymi według programu „Otwieramy niebieskie drzwi”

 

Orzecznictwo

 

Zespoły Orzekające wydają:

·       orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci
i młodzieży

·       orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego

·       orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci
i młodzieży

·       orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim

·       opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy

 

[Druki do pobrania]