Wzory druków do pobrania:

 

Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy o przyjęcie dziecka. (Wypełnia rodzic / prawny opiekun).

Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy, (Wypełniają rodzice/ prawni opiekunowie).

Druk do lekarza dotyczący przyznania nauczania indywidualnego oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka/ucznia, (Wypełnia lekarz).

Druk do lekarza dotyczący przyznania kształcenia specjalnego lub zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka. (Wypełnia lekarz).

 

Opinia o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Dębicy. (Wypełnia przedszkole/szkoła).