1. Na diagnozę przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe, nieobjęte kwarantanną, nadzorem epidemicznym.
 2. W momencie telefonicznego umawiania wizyty rodzic jest informowany o zasadach obowiązujących podczas wizyty w poradni w związku z Covid – 19. Niewyrażenie zgody na przedstawione warunki jest równoznaczne z odmówieniem zgody na badanie.
 3. Przed przyjazdem dziecka do poradni pracownik przeprowadza z rodzicem telefoniczną ankietę – „Wywiad epidemiologiczny dla klientów przyjmowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy”. W przypadku stwierdzenia zagrożenia, dziecko nie może być przyjęte w poradni, pozostaje w domu.
 4. W dniu wizyty wypełniana jest w poradni „Ankieta aktualizacyjna do wywiadu epidemiologicznego dla klientów przyjmowanych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy”.
 5. Dziecko powinno zgłosić się na wizytę z jednym rodzicem, który nie wykazuje objawów infekcji.
 6. Dla klientów poradni udostępnione jest wejście boczne (z podjazdem dla osób niepełnosprawnych). Drzwi są zamknięte. Pracownik poradni wychodzi po każdą umówioną osobę.
 7. Klienci przychodząc do poradni poddani są mierzeniu temperatury przy użyciu termometru bezdotykowego.
 8. Klienci przychodzą do poradni w ustalonym terminie i na wyznaczoną godzinę. W przypadku wcześniejszego przyjścia oczekują na zewnątrz budynku.
 9. Po wejściu do poradni pracownik rejestruje dane rodzica i dziecka w „Wykazie osób przebywających w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy”.
 10. Dziecko umówione na badanie oraz jego rodzic przychodząc do poradni mają założoną maseczkę ochronną na twarz oraz rękawiczki.
  Obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku życia, osób, które nie mogą zakrywać ust  lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.
 11. Dziecko umówione na diagnozę posiada własne przybory do pisania (dwa długopisy i ołówek, ew. kredki), chusteczki higieniczne i wodę do picia.
 12. Przed wejściem do gabinetu osoba badająca, rodzic i dziecko są zobowiązani do dokładnego umycia i/lub zdezynfekowania rąk.
 13. Pracownik poradni wskazuje rodzicowi miejsce na korytarzu, w którym powinien przebywać w czasie prowadzonych czynności z dzieckiem.
 14. Wizyty w poradni rozplanowane są zgodnie z zasadą bezpiecznego odstępu czasowego i przy zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni dla każdego klienta.
 15. Dziecko pozostaje w gabinecie ze specjalistą. Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych, wymagających bezpośredniej obecności opiekuna. W takich sytuacjach należy pamiętać o zachowaniu bezpiecznych odległości.
 16. Pracownicy poradni pracując w gabinecie w bezpośrednim kontakcie z klientem mają założone rękawice oraz przyłbice ochronne lub/i maseczki – należy o  tym uprzedzić dziecko.
 17. Wywiad z rodzicem oraz diagnoza podsumowująca prowadzone są bez bezpośredniego kontaktu z rodzicem klienta – przy użyciu telefonu lub innych dostępnych komunikatorów.
 18. Dokumenty tj. orzeczenia, opinie, zaświadczenia wydawane są wyłącznie po uprzednim ustaleniu terminu odbioru i godziny z sekretariatem poradni.
 19. Dokumenty, które składają w poradni rodzice wkładane są do wydzielonego w tym celu pojemnika i są analizowane po upływie 48 godzin.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS WIZYTY W PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W DĘBICY W ZWIĄZKU Z COVID – 19
Rozmiar tekstu
Kolor kontrastu